PC-Connected

Computer Reparatie Didam De Nummer #1 in Reparatie

Algemene voorwaarden PC-Connected 2008 – 2022

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met PC-Connected betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2 Naast deze algemene voorwaarden kan PC-Connected  aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.
1.3 Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door PC-Connected  niet geaccepteerd.
1.4 Voorwaarden van Klant zullen generlei invloed hebben op de in deze overeenkomst neergelegde rechten en of verplichtingen noch anderszins deze overeenkomst wijzigen.

Artikel 2. Offertes
2.1 Alle offertes opgesteld door PC-Connected  zijn vrijblijvend, niet-bindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2 Prijsvermeldingen op de PC-Connected  internetsite, eventuele folders en advertenties zijn
geen offerte.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Overeenkomsten met PC-Connected  komen pas dan tot stand wanneer PC-Connected  een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld. PC-Connected  heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.

Artikel 4. Prijzen en betaling
4.1 De prijzen zijn, indien anders vermeld, incl. BTW.
4.2 Reparaties en levering van goederen en diensten vindt uitsluitend plaats tegen contante betaling of betaling per bank. Goederen en reparaties worden pas meegegeven na volledige betaling.
4.3 Alleen met toestemming van de directie van PC-Connected  bestaat de mogelijkheid tot betaling op rekening. In dat geval dient de betaling van de door PC-Connected  geleverde artikelen en/of diensten te geschieden binnen 14 werkdagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is PC-Connected  gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 40,00.
4.4 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.5 Niet tijdige betaling geeft PC-Connected  het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
4.6 PC-Connected  is te alle tijden gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door PC-Connected  te verrichten prestaties.
4.7 Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van PC-Connected  verrekening van facturen toe te passen.
4.8 Door PC-Connected  in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 PC-Connected  behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door PC-Connected  aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen voor door PC-Connected  ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen verrichtten of  nog te verrichtten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen PC-Connected  van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen PC-Connected  en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.

Artikel 6. Leveringstermijnen
6.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. PC-Connected  is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
6.2 Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van PC-Connected  of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.
6.3 Wanneer men een tweedehands computer of laptop koopt van PC-Connected  en deze binnen 14 dagen terug wil doen, zullen er afleverkosten van €49,- in rekening gebracht worden bij de koper.

Artikel 7. Reclames
7.1 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk – met behoorlijke omschrijving van reden – kenbaar gemaakt te worden aan PC-Connected . Na het verstrijken van deze termijn wordt PC-Connected  geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat PC-Connected  er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.
7.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
7.3 Indien een reclame door PC-Connected  gegrond wordt bevonden, kan PC-Connected  overgaan tot het volgende:
a: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.
b: het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan PC-Connected  worden afgegeven.
c: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.
7.4 De afnemer dient in alle gevallen PC-Connected  drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.
7.5 Software waarvan het zegel is verbroken en/of de verpakking is geopend kan nimmer worden geretourneerd.

Artikel 8. Reparaties
8.1 PC-Connected  voert pogingen uit tot reparatie voor het redden van uw kapotte product. Bij een niet succesvolle reparatie kan het zijn dat er onderzoekskosten en mogelijk onderdelen in rekening worden gebracht.
8.2 Wanneer een product schade heeft, kan er in bepaalde gevallen meer (interne) schade zijn die niet direct zichtbaar is dan wel optreden tijdens of na de reparatie. PC-Connected  is niet aansprakelijk voor deze schade ontstaan voor tijdens of na de reparatie poging.
8.3 In het geval van reparaties verleent PC-Connected  een garantie van 6 maanden ten aanzien van het onderdeel dan vervangen is.
8.4 PC-Connected  is in geen geval aansprakelijk voor het vervallen van de officiële fabrieksgarantie van het product.
8.5 bij iedere vorm van glas, val, stoot, water of oxidatieschade komt de garantie in het eerste lid van dit artikel te vervallen.
8.6 Indien er tijdens de reparatie schade aan (een onderdeel van) het product ontstaat. Dan is PC-Connected  hier niet aansprakelijk voor.
8.7 PC-Connected  geeft geen garantie op waterdichtheid van het product.

Artikel 9. Garantie
9.1 PC-Connected  verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een zogenaamde “carry -in” garantie van een (1) jaar. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van maximaal drie (3) maanden na factuurdatum, Zijn artikelen niet (meer) op voorraad of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier.
9.2 Bovenstaande geldt alleen als de artikelen zijn retour gezonden met het hiervoor bestemde ‘formulier voor retourzendingen” en indien de afnemer zich heeft gehouden aan de bepalingen van het “formulier voor retourzendingen”.
9.3 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door PC-Connected  op te geven adres.
9.4 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
a: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
b: indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van het PC-Connected  garantiezegel en/of serienummer.
c: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens PC-Connected  zijn verricht.
d: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
e: indien het apparaat niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
f: indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
g: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door PC-Connected echter geen defect geconstateerd kan worden.
h: Als er zich softwarematige problemen voordoen op systemen die aangekocht zijn zonder geïnstalleerde software en/of driver-software.
9.5 Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op uitgevoerde reparaties wordt twee (2) maanden garantie gegeven

Artikel 10. Privacyregeling
Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacy beleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels: alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening richting u te onderhouden en te verbeteren of wanneer wij dit op basis van de wet- en regelgeving mogen of moeten; uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd. Meer hierover leest u in de privacyverklaring
die wij op onze website hebben gepubliceerd; al uw persoonsgegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc.) al onze medewerkers hebben hiertoe ook een geheimhoudingsbepaling in hun arbeidsovereenkomst ondertekend. wij verstrekken uw persoonsgegevens enkel aan derde partijen wanneer wij met deze partijen schriftelijke afspraken hebben gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als consument heeft u diverse rechten. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek inzake de uitoefening van uw wettelijke rechten, geven wij u informatie over uw verzoek en onze behandeling hiervan. Meer informatie over onze omgang met uw privacy? In onze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens wij van u verwerken en op welke wijze wij deze verzamelen, voor welke doeleinden wij dit doen, aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, hoe we uw persoonsgegevens beveiligen en hoe u hierover klachten kunt indienen en/of contact met ons kunt opnemen.

Artikel 11. Handelsmerk
11.1 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door PC-Connected  afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid van PC-Connected  blijft te alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
12.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor PC-Connected  in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal PC-Connected  niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van PC-Connected .
12.3 De afnemer vrijwaart PC-Connected  te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 13. Overige bepalingen
13.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info